Circwaste - mot en cirkulär ekonomi

”CIRCWASTE – Mot en cirkulär ekonomi” är ett sjuårigt (2016–2023) projekt som främjar en effektiv användning av materialflöden, förebyggande av uppkomsten av avfall och koncept för resurshantering. Målet är att genomföra den nationella avfallsplanen och leda Finland mot en cirkulär ekonomi. CIRCWASTE har skapats av 20 partners och 10 delfinansiärer, och Finlands miljöcentral är koordinator för projektet. Projektet får en stor del av finansieringen från Europeiska kommissionens LIFE-program.

Nästan 20 pilotprojekt

I CIRCWASTE-projektet genomförs närmare 20 pilotprojekt, med vilka konkreta resultat tas fram. Exempel på delprojekten är bland annat utveckling av nya återvinningsparker och återvinningsåtgärder, återbruk av plastfraktioner, utveckling av distribution av överbliven mat, biogasproduktion, intelligenta administrationssystem och skapande av industriella symbioser.

Servicecentret för cirkulär ekonomi erbjuder expertstöd

Servicecentret för cirkulär ekonomi grundat av Finlands miljöcentral erbjuder de regionala aktörerna expertstöd och förmedlar information om bästa praxis inom cirkulär ekonomi. Servicecentret förmedlar information om hållbara offentliga upphandlingar, materialgranskningar, skadliga ämnen, grundande av industriella symbioser samt alternativ för finansiering av nya initiativ. Dessutom undersöker servicecentrets sakkunniga de genomförda åtgärdernas miljö-, kostnads- och sysselsättningskonsekvenser.

Regional verksamhet

CIRCWASTE-projektets verksamhet koncentreras till fem regioner: Egentliga Finland, Satakunda, Mellersta Finland, Södra Karelen och Norra Karelen. Dessutom bjuds viktiga intressentgrupper i de här områdena in till s.k. samarbetsgrupper som skapar regionala färdplaner för en cirkulär ekonomi. Arbetsgrupperna fungerar även som katalysatorer för framtagande av konkret verksamhet, nya FoU-projekt och initiativ i området samt uppmuntrar lokala företag, kommuner och medborgare till att skapa nya miljövänliga verksamhetssätt som samtidigt ökar välfärden i regionen. Arbetsgrupperna arbetar tillsammans med en avlönad samordnare.

Publicerad 24-01-2020 kl. 14.36, uppdaterad 13-12-2021 kl. 14.04
  • Skriv ut sidan