Mål och metoder

Det har fastställts både nationella och internationella mål för att främja cirkulär ekonomi. Dessutom har kommuner, landskap och företag fastställt sina egna mål.

Europeiska kommissionens paket för kretsloppssamhället

Europeiska kommissionen har gett ut ett paket för kretsloppssamhället som fastställer mål för återvinning och avfallsmängder som hamnar på avstjälpningsplatser i EU. Målet är att år 2025 ska minst 55 procent av kommunalt avfall återvinnas. Fram till år 2030 höjs målet till 60 procent och år 2035 ska upp till 65 procent av det kommunala avfallet återvinnas. Återvinningsmålet för hela EU som gäller förpackningar däremot är 65 procent fram till år 2025 och 70 procent fram till år 2030. Målen varierar enligt material. Läs mer om Europeiska kommissionens paket för kretsloppssamhället.

Den finska regeringens mål för cirkulär ekonomi

Finlands regering har som mål att Finland ska bli ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Detta mål som fastställs i regeringsprogrammet stärker Finlands roll som en föregångare inom cirkulär ekonomi. Att öka cirkulär ekonomi bidrar till att motverka överkonsumtion av naturresurser och klimatförändringen, skydda naturens mångfald, skapa nytt slags arbete och stärka ekonomins konkurrenskraft. Läs mer om den finska regeringens mål för cirkulär ekonomi.

Finlands vägkarta för cirkulär ekonomi

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra har gett ut publikationen Kritisk övergång – Finlands vägkarta för cirkulär ekonomi 2.0 som sammanfattar genomförandet av Cirkulär ekonomi i Finland i fyra strategiska mål som genomsyrar hela vårt samhälle. Dessa mål är: Förnyelse av grunden för konkurrenskraft och livskraft, övergång till koldioxidsnål energi, att inställningen till naturresurser är att de är begränsade och att göra beslut i vardagen till en drivkraft för förändring. Läs mer om Finlands vägkarta för cirkulär ekonomi.

Den riksomfattande avfallsplanen

I Finlands riksomfattande avfallsplan fram till 2023 ingår en målbild för avfallshantering och förebyggande av uppkomsten av avfall år 2030 samt detaljerade mål fram till 2023 och åtgärder som ska vidtas för att uppnå dessa mål. Läs mer om den riksomfattande avfallsplanen.

Finlands Färdplan för plast

Miljöministeriet utarbetade hösten 2018 med stöd av ett omfattande samarbetsnätverk – och medborgare – Färdplanen för plast Minska och undvik, återvinn och ersätt. Den nationella färdplanen för plast innehåller åtgärder som hjälper oss att minska olägenheter som plast orsakar, minska överflödig konsumtion, effektivisera återvinning av plast och hitta ersättande lösningar. Läs mer Finlands Färdplan för plast.

Kommuners, områdens och företagens mål

Många kommuner har fastställt mål och vidtagit åtgärder beträffande materialeffektivitet och minskning av avfallsgenerering. Kommunerna i FISU-nätverket har förutom koldioxidneutralitet även satt som målavsaknad av avfall och globalt hållbar konsumtion före 2050 och man har utarbetat vägkartor för att uppnå dessa mål.

Många företag har under en längre tid följt upp miljökonsekvenserna av sin verksamhet och sina produkter, satt upp mål och utvecklat nya hållbarare processer, tjänster och praxis. Läs mer om kommuners, områdens och företagens mål.

Publicerad 14-03-2020 kl. 10.11, uppdaterad 21-09-2020 kl. 17.49
  • Skriv ut sidan