Sjukhusprojektets reform av avfallshanteringskonceptet i samarbete med personalen

Nyhet 16-11-2021 kl. 8.59
© JKMM Arkkitehdit Oy

Mellersta Finlands sjukhusdistrikt (KSSHP) har deltagit i Circwaste-projektet och nu börjar resultaten av arbetet visa sig. Sjukhusdistriktets delprojekt fokuserade på att förnya avfallshanteringskonceptet i en situation där verksamheten pågick i det gamla centralsjukhuset medan ett nytt sjukhus byggdes.

Syftet var att dra nytta av erfarenheterna från det gamla sjukhuset och utveckla ett enhetligt avfallshanteringskoncept för det nya sjukhuset, där källsorteringen, avfallssortering på uppkomstplatsen, skulle vara så enkel och konsekvent som möjligt ur användarens perspektiv.

Ett annat syfte har varit att utveckla ett övervakningssystem för avfallsmängder. De avfallsmängder som genereras i KSSHP övervakas månadsvis och årligen, både i fråga om kvantiteter och i fråga om kostnader. Ett bra övervakningssystem gör det till exempel möjligt att identifiera områden som kan förbättras när det gäller sortering på uppkomstplatsen.

Dialog och utbyte av god praxis

Olika undersökningar av avfallshanteringen genomfördes vid det gamla sjukhuset. Under projektets gång erhölls mycket värdefull information genom dialog med personalen. ”När man planerar något nytt är det viktigt att lyssna på de anställda och på ort och ställe ta reda på hur till exempel sortering, förpackning och olika anvisningar fungerar i praktiken. Sjukhuset har ett brett spektrum av enheter och avdelningar som inte direkt kan jämföras med varandra, säger Minna Salonen, miljöexpert från Mellersta Finlands sjukhusdistrikt.

Åtgärder har vidtagits för att främja sortering och förbättra avfallshanteringen, vilkas effekter synliggörs vid avfallsövervakningen. Besök på avfallets uppkomstplatser vid olika enheter och dessas avfallsfraktioner gav insikt i processerna. Dessa rundvandringar har belyst vardagliga utmaningar i avfallssorteringen inom enheterna.

Med hjälp av utbildningskvarter har utbildningsmaterialet omsatts i praktiken vid enheternas avdelningsmöten och använts för att instruera avdelningspersonalen att korrekt märka och sortera farligt avfall.

En personalundersökning om rastmåltider och avfallssortering som genomfördes 2018, bidrog också till utvecklingen av livsmedel och bland annat utökades antalet insamlingsbehållare för avfallspapper och dataskyddspapper.

Enligt Salonen är utbildningsmaterialet fortfarande under utveckling, men han är övertygad om att implementeringen av det nya tillvägagångssättet har varit en nyttig och lärorik erfarenhet.

”Att byta ut rutiner kräver en nystart att utgå ifrån. För att förbättra saker och ting krävs mycket observation, liksom intervjuer med representanter för olika yrkesgrupper, så att vi vet hurdant det praktiska genomförandet vid olika enheter har varit före förbättringsåtgärderna, säger Salonen.

Utvecklingsarbetet genomfördes i en multiprofessionell arbetsgrupp. Detta sågs som ett mycket användbart sätt att föra projektet framåt. Circwaste-projektet identifierade också behovet av en miljöexpert och inrättandet av ett miljöprogram, och detta behov tillgodosågs.

Sjukhusvärldens avfallshantering har utmanande särdrag

När det gäller avfallsgenerering är sjukhuset en unik miljö. Hanteringen av sjukhusavfall regleras av olika förordningar och föreskrifter. Det finns flera faktorer som påverkar mängden genererat avfall, till exempel hygienregler och förpackningars hållbarhet. Mängden engångsprodukter som används är stor, till exempel vid kirurgiska ingrepp.

Mängden avfall är stor, 1 000─2 000 kg per dag, inklusive alla avfallsfraktioner.

”Att reglera mängden avfall som genereras i vid behandling av patienter är en utmaning, eftersom engångsprodukter används flitigt. I sjukhusvärlden finns ett brett spektrum av behov relaterade till avfallshantering vid olika enheter. Dessa frågor kommer att kartläggas tillsammans med enheterna och en gemensam insats kommer att göras för att hitta en optimal lösning, säger Salonen.

Källsorteringen och upphandlingen är i nyckelställning

Avfallslogistik är ett stort paket. Mängden avfall kan bäst påverkas i början av kedjan i och med upphandlingen av material samt genom effektiv källsortering.

Sjukhusverksamheten producerar dagligen avfallsfraktioner av synnerligen olika beskaffenhet. Olika avfallsfraktioner kräver noggrann sortering och eventuellt egna behandlings- och lagringsanläggningar vid fastigheten.

På sjukhus krävs också olika egenskaper för avfallsbehållare beroende på i vilka lokaler de används. Salonen listar några funktioner som är värda att notera:

 • Avfallskärl med moduler gör det möjligt att på bästa sätt sortera olika avfallsfraktioner vid källan.
 • Uppsamlingsbehållare med pedalmanövrerade lock är lämpliga exempelvis för behandlingsrum.
 • Lätta behållare är lätta att flytta.
 • Lättrengjorda behållare är de mest hygieniska.

Sjukhus Nova

Omsorg om miljön stödjer sjukhusdistriktets värderingar och är en del av dess ansvar gentemot patienter, arbetsliv och samhälle. I enlighet med KSSHP:s första miljöstrategi som utvecklats under projektet avser sjukhusdistriktet att:

 • Identifiera och i möjligaste mån minska verksamhetens miljöpåverkan
 • respektera principerna för hållbar utveckling och agera på ett socialt ansvarsfullt sätt
 • stävja klimatförändringen
 • minska mängden genererat avfall och främja återanvändning av avfallsflöden i en cirkulär ekonomi
 • syftet är att i upphandlingen prioritera produkter som är så miljövänliga som möjligt och efter att ha tagits ur bruk är så återvinningsbara som möjligt
 • förbättra miljökommunikationen och miljömedvetenheten i hela organisationen.

Mellersta Finlands sjukhus Nova invigdes officiellt 1.12.2020. Vid slutet av Cirwaste-projektet kommer utvecklingsarbetet att fortsätta i det nya Sjukhuset Nova på grund av responsen från användarna och mängden avfall som genereras i lokalen. Avfallshanteringsprocessen ska kontinuerligt optimeras och övervakningen av avfallsproduktionen ska utvecklas från lokal till lokal.

Sjukhusdistriktet Mellersta Finland deltar i projektet Circwaste – Mot en cirkulär ekonomi, som främjar en effektiv användning av materialflöden, förebyggande av avfall och materialåtervinning. Syftet är att styra Finland mot en cirkulär ekonomi och genomföra en nationell avfallsplan. Circwaste är ett konsortium av 20 partner och 10 samfinansiärer och koordineras av Finlands miljöcentral SYKE. Projektet får en stor del av finansieringen från Europeiska kommissionens Life-program.

Läs mer

Mer information

 • Minna Salonen, miljöspecialist, Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt (KSSHP), förnamn.efternamn@ksshp.fi

 • Skriv ut sidan