Nätverksarbete påskyndar utvecklingen av en cirkulär ekonomi – paneuropeisk studie publicerad

Nyhet 24-05-2022 kl. 12.54
© Freepik

Huvudstadsregionens återvinningscentral avser att som en del av projektet Circwaste inrätta ett nationellt nätverk av återanvändningsaktörer och på så vis dirigera Finland mot cirkulär ekonomi.

Återvinningscentralen beställde en studie för att få fram information om befintliga återanvändningsnät, deras bakgrund, verksamhetsrutiner och viktigaste uppdrag. Informationen från studien kommer att användas vid upprättandet av ett nätverk av återanvändningsoperatörer i Finland. Nätverket RREUSE som består av europeiska nätverk för återanvändning utsågs för uppdraget att genomföra studien.

Undersökningen analyserade nätverken av återanvändningsoperatörer i Europa och svar mottogs från hela Europa, Frankrike, Nederländerna, Skottland, Irland, Tyskland, Belgien och Österrike. Resultaten visar att återanvändningsnätverk är viktiga aktörer i genomförandet av avfallshierarkin och i övergången till cirkulär ekonomi. De företräder sina medlemmar i den sociala och politiska debatten på regional, nationell och internationell nivå, fungerar som informationsdistributörer, stärker sina medlemmars förmåga att agera och uppmuntrar samarbete mellan aktörer.

Nätverk påverkar beslutsfattande, utbyter god praxis och skapar partnerskap

Återanvändningsnätverken spelar en viktig roll för ett aktivt engagemang i samhällsfrågor och politisk påverkan. De deltar i den offentliga debatten både för att främja återanvändning och cirkulär ekonomi och för att säkerställa marknadsvillkoren för organisationer som är verksamma på detta område samt hos sociala och allmännyttiga företag.

Utbyte av bästa praxis är av central betydelse för att återanvändningsnätverken ska fungera. Det är viktigt att nätverk bygger upp sammanslutningar där organisationer kan arbeta med gemensamma projekt och skapa partnerskap. Samarbete och partnerskap anses ha effektiviserat insamlingen av varor, medfört bättre synlighet och skapat fler innovationer.

Undersökningen visade att god förvaltning är en avgörande faktor för nätverksutvecklingen. Ett allmänt möte i vilket alla medlemmar kan delta är vanligtvis nätverkets huvudorgan, och beroende på nätverkets kompetensnivå är det värt att överväga att lägga ut administrativa uppgifter på entreprenad.

Adekvat och hållbar finansiering är en viktig förutsättning för återanvändningsnätverkens verksamhet. Det konstaterades att medlemsavgifter är den huvudsakliga finansieringskällan för nätverk, och att stipendier och bidrag är ett bra sätt att komplettera eller delvis kompensera medlemsavgifterna.

I undersökningen betonades också den avgörande betydelse som värdeskapandet har för befintliga medlemsorganisationer. I samband med att nätverket för återanvändning inrättas är det lämpligt att först fokusera på att tillhandahålla tjänster för medlemmarna i stället för att försöka öka antalet medlemmar i nätverket.

Huvudstadens återvinningscentral deltar i det sjuåriga projektet CIRCWASTE – mot en cirkulär ekonomi. Syftet med projektet är att främja en effektiv användning av materialflöden, förebygga uppkomst av avfall och främja materialåtervinning.

Mer information

  • Projektledare Katja Viberg, Huvudstadsregionens Återanvändningscentral, förnamn.efternamn@kierratyskeskus.fi

  • Skriv ut sidan