Återvinningen av hushållens avfall har blivit effektivare i många kommunregioner i Finland

Nyhet 15-12-2022 kl. 9.01

Finlands miljöcentral SYKE har publicerat ny regional information om mängderna av hushållsavfall och deras återvinningsgrad. Återvinningsgraden för hushållens avfall har ökat i nästan alla kommunregioner som deltar i uppföljningen under perioden 2016–2021 (2018–2021 för vissa kommuner). Utvecklingen för hushållens avfallsmängder har varit varierande: i omkring hälften av kommunregionerna ökade mängden hushållsavfall per invånare och i omkring hälften minskade den.

Ändring av mängden av hushållsavfall och återvinningsgraden 2016-2021. © SYKE

Hushållens avfallsmängder och återvinningsgraden följdes upp för 10 kommunregioner, närmare bestämt för Forssa, Hyvinge, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, Borgå, Riihimäki och Åbo. Dessutom ingår uppgifter från huvudstadsregionen enligt Helsingforsregionens miljötjänster HRM:s beräkningsmodell. Kommunerna som deltar i utredningen har förbundit sig att främja en cirkulär ekonomi som en del av föregångskommunerna i projektet Circwaste – Mot cirkulär ekonomi eller i nätverket Fisu (Finnish sustainable communities). Med kommunregion avses hela det område där kommunernas avfallshanteringsanläggningar ansvarar för avfallshanteringen.

Återvinningsgraden ökar

Återvinningsgraden ökade i nästan alla kommunregioner som följdes upp. I regionerna Hyvinge, Riihimäki, Joensuu och Borgå har återvinningsgraden ökat från år 2016 till 2021 i den takt som krävs enligt EU:s mål, dvs. med cirka fem procentenheter på fem år.

”Det verkar finnas flera orsaker till denna positiva utveckling, till exempel en effektivare separat insamling av biologiskt nedbrytbart avfall och en minskning av mängden blandavfall. Dessutom har den preciserade uppföljningen av avfallsdata påverkat resultaten i en del kommunregioner. Sorteringen och återvinningen av avfall behöver ändå förbättras ytterligare i snabb takt i hela landet under de kommande åren”, säger forskaren Tiina Karppinen från SYKE.

Den nationella återvinningsgraden för kommunalt avfall har legat på samma nivå under en lång tid. Ungefär hälften av det kommunala avfallet produceras av hushållen. År 2021 var återvinningsgraden för kommunalt avfall i Finland 37 procent. Europeiska unionen och Finland strävar efter att öka återvinningsgraden till 55 procent senast år 2025, till 60 procent senast år 2030 och till 65 procent senast år 2035.

Regionala skillnader i utvecklingen av avfallsmängden

Att minska mängden avfall är ett viktigt nationellt mål. Enligt Statistikcentralens statistik har mängden kommunalt avfall år 2021 stabiliserat sig på samma nivå som år 2020, men har tidigare ökat i ganska jämn takt sedan år 2010.

I kommunregionerna har utvecklingen av mängden hushållsavfall varit tudelad. Mängden hushållsavfall har minskat under uppföljningsperioden i Hyvinge, Riihimäki, Joensuu, Jyväskylä, Åbo och Vanda. I dessa regioner har minskningen varit från ett par procent till mer än tio procent. Däremot har avfallsmängden ökat i regionerna Forssa, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand och Borgå. Även i dessa regioner var mängden hushållsavfall mindre år 2021 än år 2020.

I kommunregionerna har coronaviruspandemin ökat mängden avfall särskilt år 2020 på grund av att många har varit hemma mycket. En del av avfallsanläggningarna rapporterar om en ökning av mängden avfall som transporterats till avfallsstationerna, till exempel för att folk har städat sina hem och gjort sig av med saker. Enligt en producentsammanslutning har även mängden förpackningsavfall ökat, förmodligen på grund av den ökade användningen av hämtmat och postningstjänster för varor.

Regional information om avfall behövs

Den riksomfattande avfallsplanen styr utvecklingen av avfallshanteringen i Finland. Enligt den skulle kommunspecifika avfallsuppgifter bidra till att förbättra den lokala återvinningen. ”Mängden hushållsavfall säger mycket om konsumtionsvanor och återvinningsgraden om hur effektiv sorteringen är. Kommunernas avfallsanläggningar samt kommuner och företag följer ofta med sina avfallsmängder och sin återvinning noga. Det skulle vara viktigt att sammanställa dessa uppgifter, så att vi kan få en helhetsbild av det kommunala avfallet i ett visst område ”, påminner Karppinen.

SYKE har tillsammans med aktörer inom avfallsbranschen utvecklat en metod inom Circwaste-projektet för uppföljning av hushållsavfallsmängderna och utvecklingen av återvinningsgraden i olika områden. Av orsaker som hänför sig till metoden och bristen på tillgängliga uppgifter samt lagerförändringar är de regionala avfallsmängderna och återvinningsgraderna för hushållsavfall endast jämförbara med varandra när det gäller olika år och förändringsprocenter i varje kommunregion. Metoden lämpar sig inte för andra jämförelser mellan kommunregioner.

Läs mer om indikatorerna

Källor: Avfallsanläggningar (Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Jätekukko Oy, Kiertokapula Oy, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab, Mustankorkea Oy, Puhas Oy, Salpakierto Oy och Rosk’n Roll Oy Ab), Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab, Suomen palautuspakkaus Oy Palpa, Statistikcentralen och Birkalands Närings-, trafik och miljöcentral.

Mer information

  • forskare Tiina Karppinen, Finlands Miljöcentral SYKE, tfn 029 525 1376, fornamn.efternamn@syke.fi
  • ansvarig chef för projektet Circwaste, gruppchef Tuuli Myllymaa, Finlands Miljöcentral SYKE, tfn 029 525 1437, fornamn.efternamn@syke.fi

Projektet Circwaste – Mot cirkulär ekonomi

Finlands miljöcentral samordnar projektet ”Circwaste – Mot cirkulär ekonomi”. Budgeten för det sjuåriga projektet som hör till EU Life-programmet uppgår till nästan 19 miljoner euro. Dess syfte är att främja cirkulär ekonomi genom praktiska åtgärder i samband med byggnation, lantbruk, industri, livsmedelskedja och privata hushåll. I projektet identifieras de effektivaste konkreta åtgärderna för att främja cirkulär ekonomi. 

Cirwaste-projektet får finansiering av EU för produktion av material i projektet. Synpunkter som framkommer ur materialet är helt och hållet projektets egna och är inte EU-kommissionens ansvar.

Kotitalousjätteet_logot

  • Skriv ut sidan