Täydentävät hankkeet

PlastLIFE-hankkeella edistetään Suomen muovitiekartan tavoitteiden toteutumista. Muovitiekartan täysimääräinen toimeenpano edellyttää kuitenkin myös PlastLIFE-konsortion ulkopuolisten toimijoiden laajaa osallistumista sekä PlastLIFEa täydentäviä toimia ja toimenpiteitä, joita on listattu alla.

Täydentävien hankkeiden toteutumista ja vaikutuksia muovien kiertotalouden edistämiseksi seurataan ja raportoidaan PlastLIFEssa. Lisätoimia ideoidaan yhdessä sidosryhmien kanssa, mikäli niitä tarvitaan Muovitiekartan tavoitteiden saavuttamiseksi.

SPIRIT

“Sustainable Plastics Industry Transformation” (SPIRIT) -veturiohjelma on Borealis Polymers Oy:n käynnistämä laaja-alainen tutkimus-, kehitys-, ja innovaatioyhteistyö nykyisten ja uusien kumppaneiden kanssa. SPIRIT-ohjelman tavoitteena on koko muovien arvoketjun muutos kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Yhteistyö pyrkii vastaamaan kolmeen keskeiseen haasteeseen: fossiilisten syöttöaineiden korvaamiseen uusiutuvilla syöttöaineilla, muovien kierrätyksen kehittämiseen huomioiden niin mekaaninen kuin kemiallinen kierrätys ja tuotannon muuttamiseen hiilineutraaliksi sähköistämällä sekä käyttämällä vetyä ja uusiutuvaa sähköä.

Rahoittaja: Business Finland

Kesto: 2022–2026

PRIMUS

PRIMUS on VTT:n koordinoima muovien mekaaniseen kierrätykseen, kiertotalouden analytiikkaan ja teknologiakehitykseen keskittyvä hanke. Hankkeen tavoitteena on parantaa teollisuusmuovien, kierrätysmahdollisuuksia sekä löytää kierrätysmuoville soveltuvia käyttökohteita.

Projekti keskittyy auto-, sähkö- ja elektroniikkateollisuuden muovijätteiden jalostamiseen ja niiden käyttöön autoteollisuuden sovelluksissa ja kodinkonelaitteissa. Konsortion kymmenen jäsentä tulevat Suomesta, Alankomaista, Virosta, Espanjasta, Saksasta ja Belgiasta.

Rahoittaja: EU komissio

Kesto: 2022–2025

Plastics2Olefins

Plastics2Olefins-hankkeessa suunnitellaan, rakennetaan ja käynnistetään Repsolin Puertollanon (Espanja) teollisuusalueen yhteyteen 100-prosenttisesti uusiutuvalla sähköenergialla toimiva pyrolyysilaitos lajittelemattoman muovijätteen kierrättämiseen. Hankkeen arvioidaan vähentävän elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä 70–80 % verrattuna olemassa oleviin muovien kierrätysprosesseihin tai muovijätteen polttoon.

Rahoittaja: EU komissio

Kesto: 2022–2027

PARC

“Partnership for the Assessment of Risk from Chemicals” (PARC) on laaja eurooppalainen kemikaalien riskinarviointiin keskittyvä tutkimus- ja innovaatiokumppanuusohjelma. PARC-ohjelmassa perustetaan EU:n laajuinen kemikaalien haittavaikutuksien tutkimuksen ja riskinarvioinnin osaamiskeskus, joka tukee riskinarvioinnin ja -hallinnan viranomaisia kemikaalien turvallisuuteen liittyvissä nykyisisissä, nousevissa ja uusissa haasteissa.

PARC-ohjelmassa edistetään siirtymää seuraavan sukupolven riskinarviointiin ja kestävän kehityksen ja tuoteturvallisuuden takaavaan tuotesuunnitteluun uuden tiedon, menetelmien, asiantuntemuksen ja verkostojen kautta.

Ohjelman tavoitteena on ihmisten terveyden ja ympäristön suojeleminen Green Dealin nollasaastetavoitteen mukaisesti mahdollistaen samalla EU:n kestävän kehityksen kemikaalistrategian toteutuminen. Hankkeessa on mukana noin 200 eri eurooppalaista organisaatiota.

Rahoittaja: PARC ja kansalliset tai kansainväliset rahoituslähteet

Kesto: 2022–2028

PAPILLONS

“Plastic in Agricultural Production: Impacts, Lifecycles and LONg-term Sustainability” eli PAPILLOS-hankkeessa tutkitaan maa- ja puutarhatalouden muoveista peräisin olevien mikro- ja nanomuovin lähteitä ja kulkeutumista maaperässä sekä muovien käytön pitkäaikaisia ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Tavoitteena on tarjota helposti saatavilla olevaa tietoa mikro- ja nanomuoveista ja muovin saastuttamasta maatalousmaasta.

Rahoittaja: EU komissio

Kesto: 2021–2025

4Recycling

4Recycling on CLIC Innovationin johtama innovaatioekosysteemi, jonka tavoitteena on löytää systeemitason ratkaisuja muovihaasteeseen. Ekosysteemissä valmistellaan tutkimus- ja kehityshankkeita muovien kierrätyksen tehostamiseksi ja uusien biopohjaisten materiaalien kehittämiseksi, rakennetaan TKI-konsortioita, haetaan rahoitusta ja tehdään TKI-yhteistyötä.

Rahoittaja: Business Finland

Kesto: 2019–

Julkaistu 14.3.2023 klo 14.43, päivitetty 14.3.2023 klo 14.45
  • Tulosta sivu