Rakentamisen kiertotalous edellyttää tiedontuotannon kehittämistä

RSS
23.4.2022 Henna Teerihalme ja Tiina Haaspuro

Jotta kiinteistö- ja rakennusalaa voidaan kehittää kiertotalouden mukaisesti, tarvitaan indikaattoreita kuvaamaan nykyistä tilaa ja kehityssuuntaa. Oleellista on, että valtakunnallisten indikaattoreiden lisäksi tuotetaan myös kaupunki- tai seututason indikaattoreita. Näin voidaan asettaa tavoitteet tarkemmin ja seurata niitä entistä täsmällisemmin.

CIRCuIT-hankkeessa selvitettiin, minkälaisia indikaattoreita tarvitaan kuvaamaan rakentamisen kiertotaloutta, ja toisaalta minkälaisia indikaattoreita pystytään tällä hetkellä tuottamaan. Hankkeessa myös koottiin ensimmäisen kerran viiden indikaattorin kokoelma kuvaamaan rakentamisen kiertotaloutta Vantaalla ja pääkaupunkiseudulla. Nämä indikaattorit edustavat kiertotaloutta purkuhankkeissa, olemassa olevassa rakennuskannassa sekä uudisrakentamisessa.

Indikaattoreita uudisrakentamiseen, purkutoimintaan ja rakennusten käyttövaiheeseen

Purku-urakoissa indikaattorit voivat kuvata esimerkiksi sitä, kuinka suuri osa purettavista rakennuksista hyödynnetään kaupungeissa rakennusosina tai -materiaaleina. Nykyisellään rakennusmateriaalien kierrätys kyllä dokumentoidaan, mutta tieto siitä ei kulje kaupunkitasolle tilastoitavaksi. Parhaassa mahdollisessa tilanteessa rakennusmateriaalien kierrätyksen lisäksi dokumentoitaisiin myös rakennusosien uudelleenkäyttö. Tässä tarvitaankin vielä kehitystyötä, sillä rakennusosien kohdalla painon sijaan esimerkiksi rahallinen arvo voi olla parempi seurannan kohde.

Nykyinen rakennuskantamme muodostaa suuren materiaalivarannon. Ilmastonmuutoksen hillinnän ja kiertotalouden edistämisen kannalta olisi tärkeää, että nykyistä rakennuskantaa hyödynnettäisiin mahdollisimman tehokkaasti, ja että rakennusten eliniät olisivat mahdollisimman pitkiä. Nykyiseen rakennuskantaan liittyviä indikaattoreita voisivatkin olla esimerkiksi tilojen käyttöaste tai rakennusten kuluminen.

Uudisrakentamisessa kiertotalousindikaattorit voisivat kuvata esimerkiksi kiertotalouskriteerien, kuten pitkäikäisyyden, monikäyttöisyyden tai muunneltavuuden, käyttöä rakennuskohteissa. Kiertotalouskriteerejä ei ole kuitenkaan vielä määritelty niin, että niitä olisi mahdollista tilastoida yhdenmukaisesti. Uudisrakentamisen kiertotalousindikaattorit voisivat mitata myös uudelleenkäytettyjen rakennusosien tai kierrätettyjen rakennusmateriaalien käyttöä tai sitä, miten hyvin ne ovat hyödynnettävissä tulevaisuudessa. Tähänkään liittyen tilastotietoa ei tällä hetkellä ole saatavilla.

CIRCuIT-hankkeessa tunnistettiin useita rakentamisen kiertotalousindikaattoreita ja tarkasteltiin niiden toteuttamiskelpoisuutta kaupunkitasolla. Suurin osa tarkastelluista indikaattoreista on tällä hetkellä mahdotonta toteuttaa kaupunkitasolla. Suurin syy tähän on huomattava rakentamisen kiertotaloutta koskevan tilastotiedon puute.

Systemaattisempaa tilastointia tarvittaisiin nykyään kerättävien rakennusten perustietojen sekä rakennus- ja purkujätemäärien lisäksi kuntatasolla esimerkiksi rakennusosien ja -materiaalien uudelleenkäytöstä ja kierrätyksestä, korjaustoimenpiteiden laajuudesta ja rakennuskannan kunnosta. Lisäksi tiedontuotantoa tulisi kehittää siten, että rakennusten sisäistä ja ulkoista muuntojoustavuutta voidaan mitata, ja sitä kautta kannustaa rakennusten eliniän lisäämiseen.

Tilastotiedon keruu edellyttää yhteistyötä kunnilta ja valtiolta

Rakentamiseen liittyvää tilastotietoa ei kerätä tällä hetkellä kiertotalousnäkökulmaa silmällä pitäen ja tilannetta hankaloittaa myös edellä mainittujen kiertotalouden kriteerien ja määrittelyiden puuttuminen. Kunnilla olisi mahdollisuus kerätä indikaattoreiden luomiseen tarvittavaa tilastotietoa esimerkiksi rakennuslupien yhteydessä. Kiertotaloutta koskevan tiedon kerääminen edellyttäisi kuitenkin lisää painetta valtiotasolta ja kenties datan keräämisvaateen lisäämistä säädöksiin. Tähän kytkeytyy myös eurooppalainen standardointityö, kansallisen rakentamisen tietokannan kehittäminen ja edelleen tiedonkeruun koordinointi.

Hyvin toteutetut kiertotalousindikaattorit voisivat palvella kiertotaloutta koskevaa päätöksentekoa ja toimia kannustimena kiertotaloustoimien edistämiseen. Tarvitsemme useampia indikaattoreita, jotta kattava kuva rakentamisen kiertotaloudesta mahdollistuu.

 

Henna Teerihalme ja Tiina Haaspuro, HSY

Rakentamisen kiertotalousindikaattorit kehitettiin osana Horisontti2020-rahoitteista EU-hanketta Circular Construction in Regenerative Cities (CIRCuIT). HSY tuotti versiot kaupunkitasoisista rakentamisen kiertotalousindikaattoreista. Indikaattoreiden kehitystä jatketaan edelleen osana hanketta. Indikaattoreista on kerrottu myös HSY:n sivuilla. Pääkaupunkiseudun ja muiden hankkeeseen osallistuneiden metropolialueiden tuloksiin voi tutustua Circularity Dashboard -sivuilla. Indikaattoreiden kehitystyöstä julkaistaan arviolta vuonna 2022 raportti.

 

  • Tulosta sivu
Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.